مشاهده از یوتیوپ

کسی نمی داند شاره جان چه کسی بود،فقط می دانیم عاشقی داشت سخت دل شکسته و نوایی نواخت که هنوز بعد از سالیان سال سوزش را به همراه دارد حتی اگر مفهوم کلماتی که خواننده بیان می کند ندانی ؛ این آواز چنان سوز دارد که با هر بار شاره جان گفتن سهراب بخشی دلت می خواهد به هرچی فراق است در دنیا زار بزنی! اگر سوز صدای او را احساس کنی شاید این سوال پیش بیایید که چگونه افسانه یا داستانی از زبان یک خواننده چنان جانکاه روایت شود که با هر فریاد شاره جان خود را ناظر آن ببینی!این صدا چنان رسانای غم است که مخاطب را بی درنگ به داستانی وصل می کند!بله زبان های دیگری هم هست جز زبان کلمات زبان های دیگر هستند که گاه با موسیقی گاه با نگاه و گاه با سکوت صحبت می کنند!

مشاهده از آپارات